logZselici Homoktövisa természetes egészség

Adatkezelési tájékoztató

FIGYELEM! Kérem, hogy mielőtt kapcsolatfelvétel, tájékoztatáskérés, vagy megrendelés teljesítése céljából adatait rendelkezésre bocsátja, valamint a honlapot használja, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatót ( a továbbiakban: tájékoztató)!

Jelen tájékoztató Vunsch Sándor kistermelő ( a továbbiakban: Adatkezelő/Üzemeltető ) ( székhely: 7474 Simonfa, Dózsa Gy. u. 51. , kistermelői nyilvántartási szám: 13-01-T-0611, adószám: 52576524-1-34) által üzemeltetett www.zselicihomoktovis.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, továbbá alapvető információkat tartalmazza.

Adatkezelő a Honlap látogatóit, a Honlap használóit, és a Honlapon elérhető szolgáltatást igénybe vevők ( a továbbiakban együttesen: Érintettek ) adatait kezeli.

Adatkezelő általi adatkezelésre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete-; az információs jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban: Infotv.); az Érintett önkéntes hozzájárulása-; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Fogalommeghatározások:
érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;


Adatkezelési alapelvei, jogalapja és általános feltételei:

Adatkezelő személyes adatot kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, tisztességesen és jogszerűen kezel, így Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, Érintett azonosítása és a honlapon elérhető szolgáltatás nyújtása céljából kezeli, e céloktól eltérő más célokra nem használja fel.

Adatkezelő személyes adatot kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, továbbá az adatok törléséig kezeli. Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok megfelelő biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, a Honlap használatával, valamint személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg, amely kiterjed az adatok felvételére, rögzítésére, tárolására, módosítására, törlésére és megsemmisítésére.

A kapcsolatfelvételi űrlap elküldése során megadott személyes adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett nem kéri adatainak törlését. Az adatok törlésére az adatok törlése iránti kérelem elküldését követően kerül sor.

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő által meghatározott személy(ek) jogosult(ak) megismerni.

Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatkezelő az adatfeldolgozók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatkezelő Honlapján történő adatátvitelkor SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

Érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését-, kiegészítését-, törlését kérheti, kérelmezheti személyes adatai kezelésének korlátozását, valamint kérheti, hogy személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.

Adatkezelő törli Érintett személyes adatait, amennyiben a személyes adatok kezelése jogellenes - így különösen, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához - Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, ha az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság), vagy a bíróság elrendelte.

Érintett jogainak érvényesítése érdekében a Hatósághoz (posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az Infotv. 22-23. §-aiban meghatározottak szerint.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát Honlapján teszi közzé. Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.


Süti ( “Cookie”) információ

A Honlapon „cookie”-kat ( továbbiakban: süti ) alkalmazunk. Ezek olyan adatfájlok, melyek információt tárolnak a látogatók böngészőjében, de önmagukban nem alkalmasak a látogató azonosságának feltárására. Ezek a fájlok nem futtathatóak, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat és nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez tartalmához. Üzemeltető a honlapról többségében névtelen információkat gyűjt, mint például a keresések. Üzemeltető mindaddig nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a honlap látogatója erre felhatalmazást nem ad.

A sütik célja egyrészt, hogy kényelmesebbé tegyék a böngészést, javítsák a felhasználói élményt. Az általuk küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, ezáltal „személyre szabott” tartalmat kapnak. Segítségükkel Üzemeltető névtelen statisztikát is készíthet a Honlaplátogatók szokásairól. A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni.